Konstruktionsprinzipien und Bauphysik der Passivhäuser
Passivhaus ist ein Gebäude mit hervorragendem Wärmeschutz, das ein minimal aktives Heizsystem erfordert.
Zusammenfassende Anforderungen für ein Passivhaus:
– flacher jährlicher Wärmeenergiebedarf beträgt 15 kWh / m2.a und weniger
– die Gesamtmenge an Energie verbunden mit dem Betrieb des Familienhauses (Heizung, Warmwasser , Strom für Geräte) sollte nicht mehr als 120kWh / m2.Jahr überschreiten
– spezieller Wärmeverlust des Gebäudes pro 1 m2 Bodenfläche der beheizten Fläche sollte nicht 0,3W / m2.K überschreiten
– periphere Konstruktionen sollten einen Wärmeübertragungskoeffizient U gleich oder kleiner als 0,15 W / m2.K haben
– periphere Konstruktionen müssen praktisch luftdicht im zufriedenstellenden Hygieneluftaustausch

Energieeigenschaften eines Passivhauses werden beeinflusst von:
1. Grundstück, Standort des FH auf dem Grundstück, dessen Orientation in Bezug auf die Himmelsrichtungen
– alle Passivhäuser MM House sind so konzipiert und gestaltet, so dass sie, bei der funktionellen Platzierung auf jedem Grundstück in Übereinstimmung mit dem Baugesetz, die notwendigen Parameter für Passivhäuser in der Umgebung erfüllen
2. sehr gute Isolation der Außenbaukonstruktionen
– Unterkonstruktion: Passivhäuser MM House werden auf Schichten aus geschäumtem Glas basiert, und deshalb alle äußeren Konstruktionen der Unterkonstruktion die strengsten Wärmeschutzanforderungen erfüllen
– periphere und Dachkonstruktionen sind strukturell mit PUR-Schaum mit geschlossenzelliger Struktur mit einer Dicke von 160 mm bzw. 340 mm isoliert , was eine ausreichende thermische Beständigkeit der Konstruktion darstellt
3. sorgfältige Planung und Durchführung von Wärmeschutz des Baus im Detail
– alle Details
4. förmige Gestaltung des Gebäudes
5. Größe der Glasflächen und die Qualität ihrer Konstruktionen
– Lage und Größe der durchlässigen Konstruktionen in Passivhäusern MM House sind mit einem Schwerpunkt auf die Wärmegewinnung aus Sonnenlicht entwickelt
– Fenster, Glaswände und Türen geliefert für unsere Passivhäuser erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in Konstruktionen von Passivhäusern
6. Luftdichtigkeit des Umschlags des Familienhauses überprüft mit dem Test Bloower Door
– jedes passives Holzhaus MM House unterwirft sich nach der Beendung dem Test der Luftdichtigkeit des Gebäudes nach STN EN 13829. Das Wesen des Tests ist es, die Gesamtintensität des Luftaustausches n50 bei einer Druckdifferenz von 50 Pa zu bestimmen – das ist, wie viele Male pro Stunde sich die Luft im gesamten Volumen des Gebäudes abwechselt. Energetisch Passivhäuser haben n50 = 0,6 / h. (Konventionelle, zum Vergleich, etwa n50 = 4,5 / h.)
7. optimierte Belüftung – Herabsetzung des durch Ventilation verursachten Wärmeverlusts
– bei den passiven Holzhäusern MM House wird durch die Verwendung der Technologie des regenerativen Luftaustausches zu 70% der Wärme zurückgewonnen, sonst für ungenutzte Lüftung nach außen bestimmt.
8. geeignete Wahl von Wärmequelle für die Beheizung
Herstellung und Montage von Passivhäusern MM House
Die gesamte Produktion von Einzelteilen von Holzhäusern findet in einem neuen Produktionskomplex in Veľký Šariš statt. Mit Hilfe der modernen Technologien wird das gelieferte Rohrundholz der Länge nach auf die Baubalken geschnitten. Sie werden in zwei unabhängigen Trockenräumen auf den gewünschten Feuchtigkeitsgehalt von 16% getrocknet, reduziert und gehobelt auf die genaue Länge und Querschnitt, und werden vor Pilz, Schimmel und abklingenden Insekten durch Imprägnierung in einem speziellen Tank mit fungizider und insektizider Lösung geschützt. Aus diesen bevorstehenden Baubalken und großformatigen OSB-Platten werden auf den Montagetischen die Rahmenkonstruktionen hergestellt. Periphere und Dachpaneele sind strukturell mit PUR-Schaum isoliert, womit die vollständigen strukturellen Komponente entstehen, die für die Montage von Außenwänden , Trennwänden, Wänden und Dachkonstruktion bestimmt sind.
Die vorgefertigten Konstruktionselemente – Paneele werden auf die betroffene Baustelle transportiert, wo sie auf die Betonunterkonstruktion mit einer Krantechnik montiert werden.

Konštrukčné princípy a stavebná fyzika pasívnych domov

Pasívny dom je stavba s vynikajúcou tepelnou ochranou, ktorá potrebuje minimálny aktívny systém vykurovania. 

Súhrnné požiadavky na pasívny dom:

– ročná plošná potreba tepla na vykurovanie je 15kWh/m2.a a menej

– celkové množstvo energie spojené s prevádzkou rodinného domu (vykurovanie, ohrev teplej vody, elektrická energia pre spotrebiče) nemá prekročiť 120kWh/m2.rok

– merná tepelná strata budovy na 1 m2 podlahovej plochy vykurovanej plochy nemá prekročiť 0,3W/m2.K

– obvodové konštrukcie majú mať súčiniteľ prestupu tepla U rovný alebo menší ako 0,15W/m2.K

– obvodové konštrukcie musia byť prakticky vzduchotesné pri dostatočnej hygienickej výmene vzduchu

Energetické vlastnosti pasívneho domu ovplyvňujú:

1. pozemok, umiestnenie RD na pozemku, jeho orientácia vzhľadom k svetovým stranám

– všetky pasívne domy MM House sú navrhnuté a projektované tak, aby pri funkčnom umiestnení na akúkoľvek stavebnú parcelu pri dodržaní stavebného zákona spĺňali potrebné parametre pre pasívne domy v tejto oblasti

2. veľmi dobrá izolácia vonkajších stavebných konštrukcií

– spodná stavba: pasívne domy MM House sú zakladané na vrstvách z penového skla, preto všetky vonkajšie konštrukcie spodnej stavby spĺňajú tie najprísnejšie tepelnoizolačné požiadavky

– obvodové a strešné konštrukcie sú konštrukčne zateplené striekanou PUR penou s uzatvorenou bunkovou štruktúrou v hr. 160mm resp. 340mm, čo predstavuje dostatočný tepelný odpor konštrukcie

3. starostlivý návrh a realizácia tepelnej ochrany stavby v detailoch

– všetky detaily

4. tvarové riešenie stavby

5. veľkosť presklených plôch a kvalita ich konštrukcií

– umiestnenie a veľkosť priehľadných konštrukcií v pasívnych domoch MM House sú navrhnuté s dôrazom na tepelné zisky zo slnečného svitu

– okná, presklené steny a dvere dodávané pre naše pasívne domy spĺňajú požiadavky na ich použitie v konštrukciách pasívnych domov

6. vzduchotesnosť obálky rodinného domu preverená testom Bloower Door

– každý pasívny drevodom MM House sa po ukončení podrobí testu vzduchotesnosti budovy podľa STN EN 13829. Podstata testu spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – teda koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy. Energeticky pasívne budovy majú n50 = 0,6/h. (Bežné budovy, pre porovnanie, cca n50 = 4,5/h.)

7. optimalizované vetranie – zníženie tepelných strát spôsobených ventiláciou

– v pasívnych drevodomoch MM House sa používaním technológie rekuperačnej výmeny vzduchu získava späť až 70% tepla, inak určeného na nevyužité odvetranie do exteriéru.

8. vhodný výber zdroja tepla pre vykurovanie

Výroba a montáž pasívnych domov MM House

Celá výroba jednotlivých častí drevostavby prebieha v novom výrobnom areáli vo Veľkom Šariši. Pomocou moderných technológií sa dodaná surová guľatina pozdĺžne reže na stavebné hranoly. Tie sa sušia v dvoch nezávislých sušiarňach na požadovanú vlhkosť 16%, skracujú a hobľujú na presnú dĺžku a prierez a chránia pred hubami, plesňami a drevokazným hmyzom impregnáciou v špeciálnej nádrži s fungicídnym a insekticídnym roztokom. Z takto pripravených stavebných hranolov a veľkoformátových OSB dosiek sa na montážnych stoloch vyrábajú rámové konštrukcie. Obvodové a strešné panely sú konštrukčne zateplené striekanou PUR penou, čím vzniknú dokončené konštrukčné prvky určené na montáž obvodových stien, deliacich stien, priečok a strešnej konštrukcie.

Hotové konštrukčné prvky – panely sa prepravujú na príslušné stavenisko, kde sa na betónovú spodnú stavbu montujú pomocou žeriavovej techniky.